HK Prowash
專業淨水 品牌故事

香港唯一專業洗水管服務及一站式水務器材網上平台

HK Prowash 專業淨水

成立過程

Prowash 團隊

超過十年洗水管經驗

2021年

發展商用水泵網上售賣平台